Hz. Osman (r.a) Hayatı – Hz Osman-ı Zinnureyn

Altın Silsile

Altın Silsile

Eshâb-ı kirâm‟ın en büyüklerinden ve Peygamberimizin (s.a.v.) dâmâdı, üçüncü halifesi.
577 senesinde Mekke‟de doğdu. Babası Affân olup, KureyĢ kabilesinin Benî Ümeyye kulundandı.
Hazreti Osman‟ın soyu, Abd-i Menafta Peygamberimizin (s.a.v.) temiz nesebi ile birleĢir.
Dünyada iken Cennetle müjdelenen on kiĢiden biridir. Hazreti Rukıyye‟den Abdullah isminde bir
oğlu olmuĢ ve bu sebeble Ebû Abdullah künyesi ile de tanınmıĢtır.
Hazreti Osman, ilk müslüman olanların beĢincisidir. Müslüman olmadan önce ticâret ile
uğraĢırdı. Zengin bir tüccâr olup, mükemmel ve zarif bir cemiyet insanı idi. Kabilesi arasında Bu yazının devamını oku

Reklamlar