Hazreti Ebu Ubeyde Bin Cerrah Hayatı

Altın Silsile

Altın Silsile

Eshâb-ı Kirâmın büyüklerinden ve Cennetle müjdelenen on kiĢiden biri. Adı, Abdurrahmân
bin Avf bin Abd-i Avf bin Hars bin Zühre bin Kusey‟dir. Soyu, yedinci dedesi Kilâb bin Mürre‟de
Resûlullah efendimiz ile birleĢmektedir. Künyesi Ebû Muhammed‟dir. Ġslâmiyetten önce adı Abd-i
Amr, bir rivâyette de Abdul-ka‟be veya Abdülhâris olup, Ġslama geldiğinde Peygamber efendimiz
tarafından ismi değiĢtirilip “Abdurrahmân” olmuĢtur. Babası Avf, Cahiliye devrinde Gamisâ
adındaki yerde Fâkih bin Mugîre ve Affân bin Ebi‟l-Âs ile beraber Cüzeyme kabilesi tarafından
katl edilmiĢtir. Annesi ġifâ binti Avfdır. Hazreti Ebû Bekir, Osman, Talha ve Zübeyir (r. anhüm) Bu yazının devamını oku

Reklamlar

Hz. Ali (r.a) Hayatı – Hz Aliyyül Mürteza

Altın Silsile

Altın Silsile

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin (s.a.v.) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir.
Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Ebû Tâlib‟in oğludur. Künyesi Eb‟ül-Hüseyin‟dir. Bir künyesi de
Peygamberimizin (s.a.v.) iltifât buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır. Hiç puta tapmadan
müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”, kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı
“Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lakabları verilmiĢtir. Ayrıca takdîr-i ilâhiyyeye gösterdiği tam rızadan
dolayı da “Mürteza” denilmiĢtir. Hazreti Ali, Hicret‟ten yirmiüç sene önce (m. 579) senesinde
Mekke‟de doğdu. 40 (m. 660)‟da Ģehîd edildi. Hazreti Ali Cennetle müjdelenen on sahâbîden Bu yazının devamını oku