Hz. Ömer (r.a) Hayatı – Hz. Ömer-ül-Faruk

Hz Ebû Bekir‟den sonra Eshâb-ı kiramın en büyüğü ve Peygamberimizin ikinci halifesi.
Hülefa-i RaĢidinden ve AĢere-i mübeĢĢereden yani Cennetle müjdelenen on kiĢiden biridir.
Hicretten kırk sene önce Mekke‟de doğdu. Dokuzuncu dedesi olan Ka‟b‟da soyu Peygamberimizin
(s.a.v.) soyu ile birleĢir. Babası Hâttâb KureyĢ kabilesinin ileri gelenlerinden, annesi Hanteme
bint-i HiĢam Ebû Cehil‟in kızkardeĢi idi. Künyesi Ebû Hafs‟dır.
Ġslâmdan önceki Mekke toplumunda doğup büyüyen Hazreti Ömer nesep ilmini, (soy
kütüğü) iyi bilirdi. Gençliğinde ata biner ve güreĢ yapardı. Babasının koyunlarını güderdi. Daha
sonra ticâretle meĢgûl olmuĢ ve çeĢitli memleketlere gitmiĢtir. Aynı zamanda KureyĢ‟in sefiri
yani elçisi idi. Hicaz bölgesinin o zaman en meĢhûr ve en büyük panayırı olan Ukaz panayırında
defalarca güreĢte birinci oldu. Ayrıca hitâbetinin üstünlüğü ve ata binmekteki mahareti ile
meĢhûr olmuĢtur. Eğere dokunmadan ata binerdi. Sol elini sağ eli gibi iyi kullanırdı. Çok Bu yazının devamını oku

Reklamlar