Hazreti Ebu Ubeyde Bin Cerrah Hayatı

Altın Silsile

Altın Silsile

Eshâb-ı Kirâmın büyüklerinden ve Cennetle müjdelenen on kiĢiden biri. Adı, Abdurrahmân
bin Avf bin Abd-i Avf bin Hars bin Zühre bin Kusey‟dir. Soyu, yedinci dedesi Kilâb bin Mürre‟de
Resûlullah efendimiz ile birleĢmektedir. Künyesi Ebû Muhammed‟dir. Ġslâmiyetten önce adı Abd-i
Amr, bir rivâyette de Abdul-ka‟be veya Abdülhâris olup, Ġslama geldiğinde Peygamber efendimiz
tarafından ismi değiĢtirilip “Abdurrahmân” olmuĢtur. Babası Avf, Cahiliye devrinde Gamisâ
adındaki yerde Fâkih bin Mugîre ve Affân bin Ebi‟l-Âs ile beraber Cüzeyme kabilesi tarafından
katl edilmiĢtir. Annesi ġifâ binti Avfdır. Hazreti Ebû Bekir, Osman, Talha ve Zübeyir (r. anhüm) Bu yazının devamını oku

Reklamlar